85.05

ohne Titel. 1985
Fundholz
190 x 340 x 15cm
Privatbesitz

0-0